Regelementen

De reglementaire bepalingen “Organisatie Wandeltochten (artikel 14.1 tot en met 19 van het Technisch Reglement van 25 maart 2006) van de Nederlandse Wandelsport Bond zijn van toepassing.

Door inschrijving wordt u, als deelnemer, geacht hiermee bekend te zijn. Onder het deelnemen in groepsverband wordt verstaan het deelnemen van een groep van minstens 10 personen en een leider(ster), derhalve totaal 11 personen, die op dezelfde afstand moeten deelnemen en samen de controleposten en de finish moeten passeren. Het Organisatiecomité aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, zoekgeraakte spullen e.d., die deelnemers tijdens de Internationale Amersfoortse Tweedaagse overkomen. Iedere deelnemer is verzekerd tegen gegronde aanspraken wegens door u aan derden toegebrachte schade, mits u voldoet aan de voor deze tocht gestelde voorwaarden en u dit niet kunt verhalen op uw eigen verzekering. De Internationale Amersfoortse Tweedaagse wordt georganiseerd onder auspicien van de SGWB, de Sticht Gooise Wandelsport Bond.

DEELNAME
Deelname is mogelijk op de afstanden: 30 km per dag (12 jaar en ouder) 40 km per dag (12 jaar en ouder) 50 km per dag (16 jaar en ouder). Eendagsdeelname is niet mogelijk! Alle parkoersen moeten voor 18.00 uur zijn afgelegd. Indien u na dit tijdstip binnenkomt, bent u in principe uitgevallen.

STARTBUREAUS
Er zijn vier startbureaus:
a. voor groepen, alle afstanden
b. voor individuelen op de afstand van 30 km
c. Voor individuelen op de afstand van 40 km
d. Voor individuelen op de afstand van 50 km

GENEESKUNDIGE VERZORGING
Medewerkers van de Koninklijke Nederlandse vereniging EHBO (afdeling Amersfoort) zijn verantwoordelijk voor de geneeskundige verzorging langs de parkoersen.

RUST- EN VERZORGINGSPLAATSEN
Rust- en verzorgingsplaatsen staan aangegeven in de parkoersomschrijvingen. Er zijn voldoende rustgelegenheden in de parkoersen. U kunt daar consumpties kopen. Op de meeste rustgelegenheden zijn voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig.

Organisatie wandeltochten (volgens technisch reglement NWB 25 maart 2006)
14.1 Algemeen
a. Alle wandeltochten – van middellijk of onmiddellijk bij de NWB aangesloten leden, verenigingen en organisaties – worden georganiseerd onder auspicien van de NWB of de daarbij aangesloten regionale bonden en organisaties, tenzij artikel 14.2 sub c van toepassing is.
b. De NWB kan het organiseren van zijn (landelijke) wandeltochten en/of evenementen overdragen aan regionale bonden en/of aangesloten organisaties.
c. Regionale bonden en aangesloten organisaties kunnen het organiseren van deze wandeltochten en/of evenementen overdragen aan hun aangesloten verenigingen en/of organisaties.

14.2 Goedkeuring
a. Organiserende verenigingen en organisaties zijn verplicht alle op hun wandeltocht betrekking hebbend foldermateriaal in tweevoud ter goedkeuring in te zenden aan hun regionale bond of aangesloten organisatie op door deze te stellen voorwaarden.
b. De regionale bond of aangesloten organisatie toetst de inhoud aan de NWB regelgeving en waarmerkt, na akkoord, dit foldermateriaal met een goedkeuringsnummer. Een exemplaar wordt teruggezonden, het tweede exemplaar blijft bij de regionale bond of aangesloten organisatie.
c. Als geen goedkeuring is verleend, vervalt het recht op aanspraak op door de NWB aangegane verzekering.

14.3 Algemeen Leider
Voor elke wandeltocht met een algemeen leider worden benoemd die:
a. tenminste 18 jaar is;
b. op de hoogte is van de artikelen van dit Reglement, op grond waarvan zonodig maatregelen kunnen worden genomen;
c. als zodanig duidelijk herkenbaar moet zijn;
d. verantwoordelijk is voor het verloop van de wandeltocht;
e. ondermeer bevoegd is:
1. tot het geven van een waarschuwing aan deelnemers wegens onjuist gedrag met de bemerking dat bij herhaling uitsluiting van (verdere) deelname aan de wandeltocht volgt;
2. tot het eventueel inkorten van parkoersen, bij voorkeur in overleg met de eventueel aanwezige vertegenwoordiger van de regionale bond of aangesloten organisatie;
3. tot het nemen van maatregelen die een goed verloop van de wandeltocht waarborgen

14.4 Foldermateriaal
In het foldermateriaal -als genoemd in artikel 14.2 sub a- verdient het aanbeveling (indien van toepassing) de volgende gegevens op te nemen:
a. datum / data van de wandeltocht(en);
b. start- en aankomstlocatie met bereikbaarheid;
c. starttijden;
d. openingstijden van start- en aankomstlocatie;
e. sluitingsdatum voorinschrijving;
f. afstanden;
g. leeftijdsgrenzen per afstand;
h.voorwaarden met betrekking tot deelname;
i. herkenbaarheid algemeen leider en medewerkers;
j. herinnering en voorwaarden voor toekenning extra herinneringen;
k. inschrijfgelden en reducties;
l. dat alle aanwijzingen van politie, algemeen leider en medewerkers opgevolgd dienen te worden; m. maatregelen voor de goede organisatie van de wandeltocht;
n. dat de organisatoren geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het beschadigen, zoekraken of ontvreemden van eigendommen, noch voor schade en ongevallen van deelnemers.

15.1 Indeling deelnemers
Deelnemers aan een wandeltocht zijn als volgt in te delen:
a. Individuele deelnemers;
b. Deelnemers in groepsverband.

15.2 Definitie van een groep
a. Een groep bestaat uit ten minste elf personen, leider(s) inbegrepen, die als een geheel in groepsverband op een afstand aan de wandeltocht deelnemen.
b. Leiders moeten ten minste 18 jaar zijn.
c. Leiders zijn verantwoordelijk voor gedragingen en handelingen van hun groep en mogen zich daarvan niet verwijderen zonder een plaatsvervanger te hebben aangewezen.

15.3 Uitsluiting van deelnemers
Aan het begin van het jaar publiceert het hoofdbestuur in het bondsorgaan een lijst van verenigingen, organisaties en personen die door de NWB of op voordracht van een regionale bond of aangesloten organisatie van deelneming aan wandeltochten zijn uitgesloten. Het hoofdbestuur geeft van plaatsing op deze lijst kennis aan de erkende wandelsportorganisaties. Op deze lijst kunnen voorkomen:
a. 1. personen, die uit het lidmaatschap van de NWB zijn ontzet;
2. geschorste of ontzette verenigingen / organisaties;
b. leden van van geschorste of ontzette verenigingen / organisaties, tenzij zij geen aandeel in de reden van schorsing of ontzetting hebben;
c. niet bij de NWB aangeslotenen die zich tijdens een wandeltocht hebben misdragen.
Wijzigingen worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd in het bondsorgaan. Op het laten deelnemen aan een wandeltocht van hiervoor genoemden staat een sanctie, waarvan de aard en omvang op voorstel van het hoofdbestuur door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.

16 Openingstijden start- en aankomstlocatie
De locatie moet ten minste een half uur voor de gestelde tijd van vertrek zodanig bezet zijn dat met de administratieve handelingen kan worden begonnen. De sluitingstijd van de locatie dient gesteld te worden op een zodanig tijdstip dat de langste van de te organiseren afstanden kan zijn volbracht. Het gestelde in artikel 11 dient hierbij in acht te worden genomen.

17.1 Parkoersen en afstanden
De lengte van een parkoers dient overeen te komen met die, welke in het goedgekeurde foldermateriaal van de wandeltocht is vermeld.

17.2 Parkoersafwijkingen
Als afwijking van de vermelde parkoerslengte -zowel naar boven als naar beneden- is 10% toegestaan met een maximum van 2 km. Wanneer door onvoorziene omstandigheden de afwijking van de lengte van een parkoers meer bedraagt dan de toegestane afwijking, dient hiervan voor de start mededeling te worden gedaan aan de deelnemers.

17.3 Parkoersontwerp
Het parkoersontwerp dient tijdig aan de daartoe in aanmerking komende(n) te worden gezonden ter verkrijging van de benodigde toestemming.

17.4 Controleverbod
Bij kruisingen van wegen en bij spoorwegovergangen mag binnen een afstand van 200 meter geen controle worden uitgevoerd.

18 Rustgelegenheden
De organisatoren dienen bij de samenstelling van het parkoers zorg te dragen voor voldoende rustgelegenheden (zo mogelijk met toiletvoorziening), bij voorkeur binnen een willekeurig traject van 10 km.

19 Medische verzorging
a. Tijdens de wandeltocht dient medisch erkende hulp aanwezig te zijn.
b. Indien voornoemde medische hulp van mening is dat het voor een deelnemer niet verantwoord is (verder) deel te nemen aan de wandeltocht, mogen de organisatoren betrokkene niet (langer) als deelnemer beschouwen en dient de deelnemerskaart te worden ingenomen.